Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Beautyforashes.nl is een onderdeel van Schoonheidssalon Beauty for Ashes.

Harkulo 12

3085 MJ Rotterdam

06-43210726

info@beautyforashes.nl

www.beautyforashes.nl

Beauty for ashes staat ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

KvK-nummer: 24313292 (KvK Rotterdam)

BTW-nr: NL135676083B01

Brancheorganisatie voor de Schoonheidsverzorging.

 

Artikel 2 – Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en een cliënt waarop Beauty for ashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die tot stand is gekomen tussen ondernemer en consument via www.beautyforashes.nl of in de beauty salon.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt aan de consument ter inzage beschikbaar gesteld alvorens de overeenkomst via de webshop of beauty salon wordt gesloten. Op verzoek van de consument kunnen deze algemene voorwaarden ook worden verstuurd per e-mail of per post.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling van de consument van het aanbod, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

De ondernemer bevestigt de betaling van de consument per e-mail. Tot het moment van deze bevestiging van de aanvaarding door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer treft passende technische maatregelen om te zorgen voor een veilige webomgeving en een veilige overdracht van data en betalingen.

Bij aankoop van een product of dienst door de consument stelt ondernemer digitaal de volgende informatie ter beschikking:

  • De contactgegevens van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • Prijs inclusief belastingen;
  • Kosten van aflevering indien van toepassing;
  • Wijze van aflevering

De ondernemer kan zich binnen de grenzen van de wet op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er sprake is van andere feiten die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering.

 

Artikel 5 – Het aanbod

Als voor het aanbod een beperkte geldigheidsduur geldt of onder bijzondere voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk door ondernemer vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument deze goed kan beoordelen. Indien afbeeldingen worden gebruikt, dan zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van het aanbod.

Vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

 

Artikel 6 – De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Indien er sprake is van verpakkings-, verzend- of andere bijkomende kosten, dan worden deze duidelijk bij het aanbod vermeld.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de transactie tussen ondernemer en consument niet veranderd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere wijzigingen.

 

Artikel 7 – Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan voorafgaand aan bezorging van het goed.

Beauty for ashes vermeldt alle prijzen van behandelingen/producten zichtbaar in de beauty salon en op de website van Beauty for Ashes.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty for ashes vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de beauty salon en op de website van Beauty for ashes.

Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient via de website geboekte behandelingen direct te voldoen via iDeal of telefonische geboekte behandelingen direct na afloop van de behandeling de te voldoen in de Beauty salon. Betaling is uitsluitend electronnisch (pin/creditcard) en betaling in termijnen is niet mogelijk.

Er kan worden betaald met iDeal . Credit cards worden geaccepteerd van VISA, MasterCard en American Express indien deze zijn uitgegeven in Nederland. Credit cards die in andere landen zijn uitgegeven worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft tot en met veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dat schriftelijk laten weten aan de ondernemer per post of via een e-mail aan:

info@beautyforashes.nl

Als de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dan dient het product nog in de originele verpakking, ongeopend en onbeschadigd te zijn. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Consument kan ook gebruik maken van dit herroepingsrecht indien na opening van het product blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijke kwaliteit. De consument zal deze gebreken maximaal veertien dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij ondernemer. Ondernemer zal vervolgens contact opnemen met consument om instructies voor de retourname te verstrekken.

 

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening. Bij herroeping betaalt de ondernemer het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terug aan de consument. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen nadat de consument schriftelijk heeft aangegeven van het herroepingsrecht gebruik te willen maken en de goederen ongedeerd en in originele verpakking aan ondernemer heft geretourneerd.

Indien consument verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, dan worden deze alleen door ondernemer terugbetaald indien één of meerdere producen uit de zending beschadigd, verkeerd of anderszins niet correct zijn geleverd. Indien consument de producten om een andere reden retourneert, dan zijn de verzendkosten voor de retourzending voor eigen rekening.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om consument naar volle tevredenheid te compenseren, hetzij door een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen, hetzij door het betaalde bedrag terug te betalen. Hierover zal voorafgaand met de consument contact worden opgenomen en onderlinge overeenstemming worden bereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk (1 tot 2 werkdagen), doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dat geval zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 11 – Garantie

Producten:

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Behandelingen:

Beauty for ashes geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling. De garantie voor de behandeling vervalt indien:

  • De cliënt de behandelingheeft laten onderhouden door een andere beautysalon.
  • De cliënt met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt andere producten dan door Beauty for ashes geadviseerd heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de behandeling, zoals beschreven door de schoonheidspecialist niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

 

Artikel 12 – Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 13 – Afspraken/boekingen

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty for ashes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty for ashes 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de beauty salon komt, zal Beauty for ashes in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

Beauty for ashes moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beauty salon.

 

Artikel 14 – Inspanningen Beauty for ashes

Beauty for ashes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty for ashes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden,  is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien en opgeslagen.

 

Artikel 17 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Deze wijzigingen moeten de consument ter inzage zijn aangeboden.

Privacy Policy

Artikel 18 – Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet na Beauty for ashes afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty for ashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beauty for ashes neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty for ashes behandelt de vertrouwelijke gegeven van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty for ashes zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

Artikel 20 – Geheimhouding

Beauty for ashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty for ashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

Beauty for ashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty for ashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty for ashes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de beauty salon.

 

Artikel 22 – Beschadiging & diefstal

Beauty for ashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty for ashes meldt diefstal altijd bij de politie

 

Artikel 23 – Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de beauty salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty for ashes het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.